Privacy Statement

1. ONDERNEMING

1.1 RUBIX CREATIVE AGENCY B.V. (verder te noemen: RUBIX), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 90574672 en gevestigd en kantoorhoudende te (2288 EZ) Rijswijk aan de Frijdastraat 22 b, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Op verzoek wordt u een opgave toegezonden van de ondernemingsstructuur en de directie.

1.2. RUBIX verricht werkzaamheden voor particulieren en organisaties (verder te noemen: OPDRACHTGEVER), verband houdende met media, reclame, design, productie, marketing, communicatie en publiciteit.

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan RUBIX verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van OPDRACHTGEVER, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor RUBIX werkzame personen, werkzaam binnen de organisatie van RUBIX dan wel daarbuiten.

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Op verzoek brengt RUBIX een offerte uit. OPDRACHTGEVER kan deze offerte binnen een maand per e-mailbericht aan het daartoe door RUBIX opgegeven e-mailadres aanvaarden.

3.2. De offerte geeft een indicatie voor de diensten en prijzen van RUBIX. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een bevestiging zoals bedoeld in 3.1 niet plaatsvindt.

4. OPDRACHT EN WERKZAAMHEDEN

4.1. RUBIX kan op verzoek diverse werkzaamheden verrichten, die in de offerte worden omschreven. RUBIX aanvaardt hiermee een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

4.2. OPDRACHTGEVER draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak
vinden in door RUBIX niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling door of namens OPDRACHTGEVER zijn gedaan c.q. overgebracht door middel van enig technisch communicatiemiddel.

 

5. PRIJZEN

5.1. De door RUBIX genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld.

5.2. De prijs die door RUBIX is opgegeven voor de door haar te verrichten prestatie, geldt voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte daarvan tegen het voor dat gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.4. Wanneer RUBIX voorziet dat meerwerk moet worden geleverd, zal OPDRACHTGEVER zo mogelijk vooraf in kennis worden gesteld over de aard en inhoud van het meerwerk en bijbehorende kosten. Wijzigen van de opdracht staat gelijk aan meerwerk of minderwerk, voor rekening of ten gunste van OPDRACHTGEVER. Een op verzoek van OPDRACHTGEVER vervaardigde proef c.q. ontwerp wordt als meerwerk in rekening gebracht, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen. Ook alle toeleveringen door OPDRACHTGEVER die RUBIX tot meer werkzaamheden of kosten noodzaakt dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

5.5. RUBIX is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren, indien en voor zover veroorzaakt door een stijging of invoering van (inter)nationale belasting(en) c.q. heffing(en) c.q. valuta wijzigingen, stijging van kosten van materialen of diensten ten aanzien van de overeengekomen (deel) levering(en). Prijsverhogingen zoals hier bedoeld zijn geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

6. BETALING EN VERZUIM

6.1. RUBIX kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of zekerheidsstelling verlangen, alvorens tot (deel)levering over te gaan. Hier wordt gehanteerd:
30% van totale offertebedrag vooraf
20% van totale offertebedrag na eerste (deel)levering
50% van resterende offertebedrag, eventueel aangevuld met kosten van meerwerk, achteraf

6.2. Iedere levering van zaken en/of diensten door RUBIX aan OPDRACHTGEVER geschiedt – voor zover aan de orde – onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat OPDRACHTGEVER alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

6.3. De factu(u)r(en) met betrekking tot de overeengekomen betaling(en) dien(t) (en) te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder beroep van OPDRACHTGEVER op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt.

6.4. RUBIX kan in geval van ten behoeve van OPDRACHTGEVER in te kopen media betaling per ommegaande verzoeken, dan wel om betaling van het factuurbedrag vermeerderd met een opslag van 1% (te berekenen over het netto factuurbedrag dat betrekking heeft op die media) binnen 14 dagen na factuurdatum, in beide gevallen zonder beroep van OPDRACHTGEVER op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt. De gewerkte uren en eventuele prijscorrecties met betrekking tot ingekochte media zullen achteraf, met de betalingstermijn conform 6.3 bij OPDRACHTGEVER in rekening worden gebracht, verminderd met eventuele aanbetalingen.

6.5. Bij verzuim van OPDRACHTGEVER is RUBIX bevoegd om haar verplichtingen ten opzichte van OPDRACHTGEVER op te schorten, te verrekenen en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventueel daardoor te lijden schade van OPDRACHTGEVER.

6.6. Bij niet tijdige betaling en verzuim, hanteert RUBIX onderstaande betalingstermijnen:
1ste herinnering – 14 dagen na factuurdatum;
2de herinnering – 14 dagen na eerste herinnering is de OPDRACHTGEVER naast het verschuldigde bedrag en de daarop per factuurdatum verschenen handelsrente, gehouden tot een vergoeding van EUR 50,00 vanwege administratiekosten. Bij betaling binnen 5 dagen na herinneringsdatum kunt u de administratiekosten achterwege houden;
3de herinnering – 7 dagen na tweede herinnering is de OPDRACHTGEVER naast het verschuldigde bedrag, de daarop per factuurdatum verschenen handelsrente en de sinds de 2e herinnering verschuldigde administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden op voorhand vastgesteld op een bedrag van 15% van de verschuldigde hoofdsom (bestaande uit het saldo van het factuurbedrag, handelsrente en administratiekosten), waarbij RUBIX het recht heeft dit percentage te verhogen voor zover de werkelijk te maken kosten hoger zijn.

7. OPLEVERING

7.1. RUBIX zal in de offerte opgeven in welke fases de werkzaamheden worden verricht en welke (deel)levering(en) daarop plaatsvinden. Een eventueel overeengekomen levertijd betreft een indicatieve levertijd waaraan OPDRACHTGEVER geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Van oplevering is in ieder geval sprake wanneer RUBIX OPDRACHTGEVER informeert dat de werkzaamheden van een deel dan wel het geheel van de opdracht zijn afgerond.

7.2. OPDRACHTGEVER is gehouden volledige medewerking te verlenen aan aflevering c.q. oplevering van de krachtens de overeenkomst te leveren zaken en/of diensten, op straffe van verzuim.

7.3. Aansprakelijkheid van RUBIX voor eventuele schade doordat niet, niet tijdig en/of niet volledig kan worden geleverd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten wanneer dit niet te wijten is aan haar schuld.

 

8. KLACHTEN

8.1. OPDRACHTGEVER is gehouden eventueel door hem ontvangen proeven c.q. ontwerpen zorgvuldig op gebreken te onderzoeken en deze per ommegaande gecorrigeerd of goedgekeurd aan RUBIX terug te zenden. RUBIX is niet aansprakelijk voor afwijkingen en/of gebreken die bij de hier bedoelde controle onopgemerkt zijn gebleven.

8.2. De goedkeuring van een prestatie door OPDRACHTGEVER geldt als erkenning dat RUBIX de aan deze prestatie voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

8.3. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke werk, zijn geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

8.4. Aangetroffen gebreken na oplevering dienen in ieder geval binnen drie weken na levering schriftelijk aan RUBIX te worden gemeld, één en ander op straffe van verval van recht.

8.5. Afhankelijk van de gebreken en schade zal RUBIX beslissen over een eventuele oplossing.

9. ANNULERING

9.1. OPDRACHTGEVER is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat RUBIX met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor RUBIX ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door RUBIX geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die RUBIX reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Indien een door RUBIX uit te voeren opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde wordt uitgevoerd, dient de gehele offertesom verminderd met kosten voor die uitvoering, te worden voldaan.

9.2. RUBIX is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, indien OPDRACHTGEVER één of meerdere verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt.

9.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, laat een annulering c.q. beëindiging van de overeengekomen (betalings)verplichtingen voor werkzaamheden tot annulering c.q. beëindiging onverlet.

 

10. OPSCHORTING, VERREKENING EN ONTBINDING

10.1. RUBIX is gerechtigd om nakoming van overeengekomen verplichtingen op te schorten zolang OPDRACHTGEVER niet aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, zo nodig gevolgd door het inroepen van het recht op verrekening en/of ontbinding van de overeenkomst.

10.2. RUBIX is gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van (dreiging van) faillissement, surseance van betaling, (gedeeltelijke) stillegging van de activiteiten, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand.

10.3. Na ontbinding zijdens RUBIX worden alle, door de klant eventueel nog verschuldigde betalingen direct en ineens opeisbaar.

10.4. RUBIX is niet gehouden tot vergoeding van schade of restitutie indien en voor zover zij gebruik maakt van haar recht tot opschorting en/of verrekening en/of ontbinding.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van OPDRACHTGEVER, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder vervoer wordt mede begrepen begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

11.2. RUBIX is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken en/ of diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien (digitale) opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van OPDRACHTGEVER.

11.3. RUBIX is niet aansprakelijk voor (in)directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

11.4. RUBIX is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, natuurrampen, stremmingen in elektronisch- en wegverkeer, ongevallen, maatregelen van overheidswege, niet-leveren en opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden en geven OPDRACHTGEVER geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

11.5. Indien en voor zover RUBIX aansprakelijk blijkt voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de eventuele aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

11.6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt zoals bedoeld onder 11.5, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, althans een bedrag gelijk aan de met OPDRACHTGEVER overeengekomen betalingsverplichting voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid ziet, of, indien vorenbedoeld bedrag dit te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste € 2.500,00, onder expliciete uitsluiting van indirecte (financiële) schade.

11.7. Iedere aansprakelijkheid van RUBIX vervalt indien OPDRACHTGEVER zich niet aan de klachttermijn van artikel 8 heeft gehouden en wanneer geleverde zaken en/of diensten in gebruik zijn genomen, zijn bewerkt of verwerkt.

11.8. OPDRACHTGEVER vrijwaart RUBIX tegen aanspraken van derden die betrekking hebben op zaken en/of diensten die zijn geleverd door derden.

11.9. OPDRACHTGEVER vrijwaart RUBIX voorts tegen alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op inbreukmakend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door OPDRACHTGEVER aan RUBIX beschikbaar gestelde materialen en gegevens, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens RUBIX.

11.10. RUBIX is in geen geval aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf van OPDRACHTGEVER, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van de zijde van RUBIX.

11.11. OPDRACHTGEVER is gehouden tot algehele vrijwaring, ten aanzien van aanspraken van derden, die voortvloeien uit een plaatsing van een reclame-uiting en/of beeld en/of tekst vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende regelgeving.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. OPDRACHTGEVER garandeert RUBIX, dat met het gebruik van de van OPDRACHTGEVER ontvangen zaken, materialen en/of informatie geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

12.2. Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot goederen, materialen en/of gegevens, die door RUBIX bij de werkzaamheden aan OPDRACHTGEVER ter beschikking worden gesteld, blijven berusten bij RUBIX of haar licentiegever(s). Voor zover nodig voor het gebruik van het product en/of de dienst, verleent RUBIX aan OPDRACHTGEVER een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de rechten van intellectuele eigendom op die goederen.

12.3. Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot goederen, materialen en/of gegevens, die door OPDRACHTGEVER bij de werkzaamheden aan RUBIX ter beschikking worden gesteld, blijven berusten bij OPDRACHTGEVER of haar licentiegever(s). Voor zover nodig voor de werkzaamheden verleent OPDRACHTGEVER aan RUBIX een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de rechten van intellectuele eigendom op die goederen.

12.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft RUBIX steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken en/of middelen, ook als deze werkzaamheden en/of middelen als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

12.5. De door RUBIX te leveren of geleverde zaken mogen niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verspreid en/of verveelvoudigd.

 

13. GEHEIMHOUDING

13.1. Het is OPDRACHTGEVER niet toegestaan de door RUBIX aan haar verstrekte gegevens voor het gebruik van een product en/of dienst te verspreiden, anders dan voor het eigen gebruik van het product en/of de dienst noodzakelijk is.

13.2. Informatie die door RUBIX wordt verstrekt aan OPDRACHTGEVER als zijnde vertrouwelijk of waarvan OPDRACHTGEVER redelijkerwijs moet begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk is, dient als zodanig te worden behandeld en aldus geheim te worden gehouden voor derden.

 

14. OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam.

14.2. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in offerte en deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

14.3. Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door geldige bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.

14.4. Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.

Blijf op de hoogte!
Schrijf je in

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en innovaties? Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks de nieuwste updates en unieke inzichten om jouw campagne tot een succes te brengen.